If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: mef.gov.kh

site title: ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ :: Ministry of Economy and Finance of Cambodia

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache
Meta tags:

Headings (most frequently used words):

and, of, និង, to, in, លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ, 2017, year, fiscal, brief, budget, tax, ២០១៧, ថវិកាសង្ខេប, application, mobile, និងកុំព្យូទ័រwindows, ដៃ, ទូរស័ព្ទ, នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ព័ត៌មាន, return, downloads, economy, ministry, និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច, other, ផ្សេងៗ, must, លើ, ទាញយកឯកសារ, advertised, procurement, ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធកម្ម, taxation, department, general, forms, departments, កម្មវិធី, recent, rate, growth, gdp, indicators, economic, macro, សូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច, កាន់, regulation, បទប្បញ្ញត្តិlaws, ច្បាប់, information, news, សេចក្ដីជូនដំណឹង, ទៅ, គេហ, mef, menu, links, នៃ, គេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋាន, មាតិកាmain, ទំព័រ, page, home, minister, go, រដ្ឋមន្ត្រី, របស់, finance,

Text of the page (most frequently used words):
និង (43), #ក្នុង (25), ឆ្នាំ (22), and (14), ២០១៧ (14), #general (13), #ព័ត៌មានលម្អិត (12), កំណើន (11), #សេដ្ឋកិច្ច (11), #department (11), #ហិរញ្ញវត្ថុ (11), #កាលបរិច្ឆេទ (11), ការ (11), ខ្មែរ (10), mef (10), 2017 (10), វិស័យ (10), ២០១៦ (10), កម្ពុជា (9), ឯកឧត្ដម (9), ក្រសួង (7), ច្បាប់ (7), នឹង (6), បន្ត (6), អត្រា (6), #budget (6), អាច (6), ប្រឡង (6), សាធារណៈ (6), លទ្ធកម្ម (6), pfmrp (6), កម្មវិធី (5), ផ្សេងៗ (5), នេះ (5), សេវាកម្ម (5), ថវិកា (5), រដ្ឋមន្ត្រី (5), ប្រកាស (5), public (5), ដោយសារ (4), លទ្ធផល (4), outlook (4), ministry (4), ជាមួយនឹង (4), june (4), minister (4), khmer (4), ប៉ាន់ស្មាន (4), 2016 (4), procurement (4), បំណុល (4), គ្រប់គ្រង (4), ចុះថ្ងៃទី (4), secretary (4), សហវ (4), របស់ (4), ថមថយ (4), ដែល (4), ប្រទេស (4), នូវ (4), ព័ត៌មាន (4), ដែលមាន (4), សម្រាប់ (4), រក្សាបាន (4), កំណើនសេដ្ឋកិច្ច (4), ជ្រើសរើស (3), report (3), ទី១ (3), ប្រក (3), stage (3), ឆមាស (3), នឹងមាន (3), taxation (3), សីហា (3), ការងារ (3), អាមេរិក (3), more (3), ឧស្សាហកម្ម (3), ការគ្រប់គ្រង (3), tax (3), ត្រូវបាន (3), ០២តំណែង (3), ទិន្នន័យ (3), រយៈពេល (3), តម្លៃ (3), ការអនុវត្ត (3), ដុល្លារ (3), brief (3), ដើម្បី (3), រឹងមាំ (3), បទប្បញ្ញត្តិ (3), financial (3), gov (3), finance (3), របៀប (3), ដំឡើង (3), cambodia (3), ប្រើប្រាស់ (3), about (3), laws (3), telegram (3), management (3), ព័ត៌មានវិទ្យា (3), webmail (3), home (3), mail (3), មីនា (2), economy (2), នាព្រឹកថ្ងៃទី (2), និងហិរញ្ញវត្ថុ (2), កើន (2), ពោលគឺ (2), uma (2), ស្ថិតិ (2), កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (2), កែទម្រង់ (2), សម័យ (2), july (2), news (2), ផ្លូវការ (2), reform (2), ខ័ណ្ឌ (2), ចូល (2), ថ្លៃ (2), បម្រើ (2), ក្រប (2), program (2), windows (2), បេក្ខជន (2), បាន (2), កើនឡើង (2), ដល់ (2), how (2), ស្ថាប័ន (2), អតិផរណា (2), រង្វាន់ (2), ដោយ (2), មធ្យម (2), ទាំង (2), ត្រឹម (2), ទំព័រដើម (2), ព្រឹត្តិបត្រ (2), សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (2), បន្តិច (2), ខ្ពស់ (2), phnom (2), ភាព (2), លិខិត (2), ខណៈដែល (2), កសិកម្ម (2), វិញ (2), web (2), អាស៊ី (2), ងើបឡើង (2), september (2), គោលនយោបាយ (2), អបអរសាទរ (2), សន្ដិភាព (2), ទទួលបាននូវពាន (2), fiscal (2), ថ្ងៃអាទិត្យ (2), ទី២២ (2), មករា (2), មណ្ឌល (2), វិទ្យាល័យ (2), ស៊ីម (2), 855 (2), ឱកាស (2), សម្ដេច (2), ណាចក្រ (2), សន្ធរម៉ុក (2), ព្រះរាជា (2), អំពីស្ថាប័ន (2), penh (2), មាន (2), អគ្គមហា (2), ប្រមាណ (2), កាត់ដេរ (2), គ្រប់ (2), state (2), មាតិកា (2), លេខ (2), ៩៦៥ (2), ស្ដីពីការ (2), debt (2), អចលនទ្រព្យ (2), អនុរដ្ឋលេខាធិការ (2), audit (2), គ្រង (2), អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន (2), ស្ដីពី (2), អន្តរជាតិ (2), ជាង (2), dictionary (2), regulations (2), រតនៈ (2), economic (2), ផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹង (2), វចនានុក្រម (2), sharing (2), introduction (2), ពន្ធ (2), និងកុំព្យូទ័រ (2), ពាណិជ្ជកម្ម (2), ថវិកាសង្ខេប (2), knowledge (2), ឆ្នាំមុន (2), អាជីវកម្ម (2), ទំនិញ (2), departments (2), fonts (2), លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ (2), all (2), ស្ដី (2), សំណង់ (2), នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (2), structure (2), return (2), other (2), ស្តីពី (2), ប្បញ្ញត្តិ (2), must (2), អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន (2), forms (2), bulletin (2), unicode (2), publications (2), បោះពុម្ពផ្សាយ (2), ict, ចំនួន១០រូប, ៦២២, បម្រើការ, អន្តរ, ងារ, បច្ចេកទេស, ប្រកាសលេខ, ខែឧសភា, ម្រោង, ក្រសួងលេខ, ក្រុមការងារ, បែងចែក, ភារកិច្ច, គ្រប់គ្រងគ, លេខាធិការដ្ឋាន, ម៉ោង, ប្រព័ន្ធ, ពេញ, ក្របខ័ណ្ឌ, assets, august, មន្ត្រី, អគ្គនាយក, ៩១០, specialist, administrators, សេចក្តីជូនដំណឹង, ការដាក់ឱ្យ, ដំណើរការ, ច្រកចេញចូល, system, analyst, security, ជាតិ, ០៣តំណែង, តែមួយ, programmer, developer, ទីស្តីការក្រសួង, regulation, january, ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម, សូម, បង្កើត, ក្រុម, ០១តំណែង, cabling, រៀបចំ, យន្តការ, ដារ, support, រួម, រវាង, ដ្ឋាន, ពន្ធដារ, cable, officer, october, http, speeches, គាំពារ, institution, see, ឯកសារជាចម្បង, ទាំងអស់, under, trade, revenue, ចំណូល, រដ្ឋលេខាធិការ, resettlement, ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់, estate, real, សារពើពន្ធ, អគ្គលេខាធិការ, expenditure, ចំណាយ, សវនកម្ម, រចនាសម័្ពន្ធនៃការគ្រប់គ្រង, others, gfs, tofe, ប្រតិបត្តិ, តារាង, flash, និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម, statistic, ព្រឹត្តិប័ត្រស្ថិតិប្រចាំខែ, documents, ដំណាក់កាលទី១, market, សេចក្ដីផ្ដើម, release, press, សេចក្ដី, messages, លិខិតផ្សេងៗ, activities, សកម្មភាព, នាយកដ្ឋាន, profile, line, ជីវប្រវត្តិសង្ខេប, អគ្គលេខាធិការរង, អំពីកម្មវិធី, vision, ចក្ខុវិស័យ, strategy, យុទ្ធសាស្ត្រ, ដំណាក់កាលទី២, launching, ដំណើរការដំណាក់កាលទី២, deputy, plan, action, ផែនការសកម្មភាព, progress, របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព, និងសេចក្ដីជូនដំណឹង, price, ថ្លៃទំនិញ, សង្គម, គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ពញ្ញាចក្រី, ជូន, សូមគោរព, ចេញផ្សាយលើកទី៤, ស្តិតិ, ផ្សព្វផ្សាយជា, បោះផ្សាយ, ឆ្នាំ២០១៧, ទី៤, លើក, បានរៀបចំ, បឋម, ធានាបាន, សុន្ទរកថា, ព្រមទាំង, គណនេយ្យភាព, តម្លាភាព, កកម្ពស់, សិក្សា, គោលបំណង, only, search, www, src, របាយការណ៍, ២០២៥, ហេង, ប្រធាន, managerial, ការអភិវឌ្ឍពី, រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន, inflation, ស្ថានភាពអតិផរណា, statistical, ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធាណៈ, អ៊ីម៉ែល, information, institutional, សេចក្ដីសង្ខេបអំពី, វឌ្ឍនភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ដំណើរវិវត្តន៍, សេចក្ដីជូនដំណឹង, សហព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន, នាយក, រដ្ឋសភា, សែន, ហ៊ុន, តេជោ, ក្នងរយៈពេល, សេនាបតី, ១០រូប, ពជូន, សូមគោរ, អាស៊ាន, ផ្សព្វផ្សាយ, សហព័ន្ធប្រព័ន្ធ, អភិវឌ្ឍពី, សំរិន, back, ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការចំនួន, អគ្គនាយកដ្ឋានគយ, អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, treasury, national, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, វិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានថ, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, industry, អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, internal, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, cooperation, international, customs, សហប្រតិបត្តិការ, អគ្គ, inspectorate, អគ្គាធិការដ្ឋាន, institute, economics, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច, personnel, នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក, application, mobile, ទូរស័ព្ទ, terminology, និងរដ្ឋាករ, excise, និងសង្គម, ប្រចាំឆ្នាំ, ជាមធ្យម, កម្រិតទាប, ស្ថិតក្នុង, លើសពីនេះ, ៤៣៤, ឡើងដល់, ម្នាក់, មនុស្ស, ធ្វើឱ្យ, ប៊ីលាន, បច្ចុប្បន្ន, page, ទំព័រ, secretariat, គេហ, កាន់, menu, main, fmis, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, year, advertised, ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធកម្ម, ព្រឹក្សា, links, គេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋាន, social, បច្ចេកសព្ទ, ប្រេង, 427, ភាសាខ្មែរ, ជាមួយ, របៀបភ្ជាប់, with, use, 2010, តាមរយៈ, ការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិក, android, ios, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច, admin, email, 798, fax, ប្រតិទិនឈប់សម្រាប់, 664, 724, tel, daun, khan, wat, sangkat, master, managed, 2012, top, configure, holiday, digital, ខ្មែរយូនីកូដសម្រាប់, nath, choun, ណាត, ជួន, សង្ឃរាជ, សម្តេច, account, chart, classification, គណនី, ចំណាត់ថ្នាក់, downloads, ទាញយកឯកសារ, for, ពុម្ពអក្សរ, ចំណេះដឹង, ពុម្ពអក្សរខ្មែរ, converter, ខ្មែរយូនីកូដ, កម្មវិធីសម្រាប់បំលែង, computers, list, form, blank, ទម្រង់បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រី, skill, computer, basic, មូលដ្ឋាន, កម្រិត, និន្នាការ, ទីផ្សារ, ៥៥៨, កត្តា, growth, gdp, indicators, macro, recent, សូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច, ការវាយតម្លៃ, ទេសចរណ៍, ការបន្ត, អត្រាកំណើន, យឺត, ល្អប្រសើរ, ស្ថានភាព, អាកាសធាតុ, ប្រៀបធៀប, ចាន់, ល្អ, ក្តី, មានការ, បើទោះបីជា, មិនមែន, ធំធាត់, ការរីក, ដឹកមុខ, ទីមួយ, ជំរុញ, ក្បាលម៉ាស៊ីន, ដើរតួនាទី, ដដែល, rate, សុធី, ពីរ, ជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ០៥១៦, រកត, ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ, ជាអគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឆាយ, និងគ្រប់គ្រងបំណុលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ធីរុង្គ, ប៉ែន, ជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, សិទ្ធីរ៉ា, អ៊ឹម, ហាវ, ឯកឧត្តម, នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ភិយោរិន្ទ្រ, ទេព, ជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, សុខសេនសាន, មាស, ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, វីរដេដ្ឋ, ចំរើន, ហ៊ែល, ផល្លា, ផាន់, ខ្ទង់, នៅតែមាន, ម្ហូបអាហារ, ហានិភ័យ, ក្នុងចំណោម, ប្រទេសមួយ, បានចាត់ទុក, អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី, ធនាគារ, សមិទ្ធផល, ខាងមុខនេះ, ខ្លី, នៅតែ, កំពុងអភិវឌ្ឍន៍, អភិវឌ្ឍន៍, ក្នុងប្រទេស, ប្រឈម, បញ្ហា, រួមមាន, បំផុត, ជាច្រើន, ភាពមិនប្រាកដប្រជា, កំពុងស្ថិត, សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក, ទោះបី, នៅក្នុង, រៀល, ០៣៧, ប្រាក់រៀល, ការរំពឹងទុក, ស្ថិរភាព, ប្តូរប្រាក់, ជាមួយគ្នានេះដែរ, ក្នុងស្រុក, លឿន, តំបន់, ក្នុងនោះ, រចនាសម្ព័ន្ធ, រង្វង់, ពាក់ព័ន្ធ, ដើមឆ្នាំ, យោងតាម, វែង, ចីរភាព, ធានា, តម្លៃបន្ថែម, ថ្មីៗ, ជន្ទល់, ស្វែងរក, គោលដៅ, ពិពិធកម្ម, ការធ្វើ, វិធានការ, ហើយ, បន្ទាប់ពី, ប្រសិទ្ធ, នាម, ខ្លា, ថ្មី, ទៀតផង, កន្លងទៅ, ស្ទើរតែ, បន្ទាន់, គ្មាន, សោះ, ចុងក្រោយ, បានបង្ហាញ, ភាពចាំបាច់, iepngfix_tilebg,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្...
  • ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​​ស្ដីពី...
  • ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្...
  • ​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច...
  • New

Verified site has: 75 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN
http//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd >
<html xmlns= http//www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= en lang= en >
<head>
<meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 />
<link rel= shortcut icon href= http//mef.gov.kh/assets/images/mef.ico />
<link href= http//fonts.googleapis.com/css?family=Moul|Battambang:400,700 rel= stylesheet type= text/css />
<link href= http//mef.gov.kh/assets/css/style.css type= text/css rel= stylesheet />
<!--[if IE 6]>
<link href= http//mef.gov.kh/assets/css/ie/ie6.css type= text/css rel= stylesheet />
<script type= text/javascript

Load Info

page size54137
load time (s)0.506787
redirect count0
speed download108207
server IP184.154.21.230
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"