If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: pmdnews.lk redirected to: www.pmdnews.lk

site title: President s Media Division | ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Official News and Updates from President s Media Division. ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ නිල පුවත් හා නිවේදන.;

Headings (most frequently used words):

president, to, of, the, for, on, in, joint, message, day, support, with, opposition, activists, unp, pledge, security, பௌத்த, minister, new, and, republic, chief, தேசிய, religious, forces, புத்திஜீவிகள், சபை, உறுப்பினர்கள், ஜனாதிபதியை, சந்தித்தனர், all, facilities, members, equip, knowledge, them, sirisena, korean, will, reconciliation, international, newsmore, poya, national, korea, achieve, visit, appointed, by, birender, air, govt, singh, சந்திப்பு, dhanoa, ஜனாதிபதியுடன், called, அதிகாரி, நிறைவேற்று, பிரதான, seoul, posts, வங்கியின், டோஹா, marshal, development, goals, present, acts, used, according, be, pulse, friendship, university, cooperation, lead, defence, poor, at, convocation, take, participation, delivering, leaders, ill, co, existence, yathra, among, people, requests, kotelawala, splendour, meelad, speechesmore, thank, you, local, politicalmore, economicmore, culturalmore, messagesmore, leaves, follow, us, twitter, recent, popular, related, links, australia, meet, un, never, nabi, deepavali, elder, children, uva, province, compromise, begins, state, deputy, sworn, kelaniya, duruthu, maha, perahera, sadaham, dynamic, delegates, human, 2017, parliamentarians, hail, efforts, reconstruction, promotion, rights, november, secretaries, ministries, heads, upfa, executive, 29, lanka, many, citizenship, missile, salute, grand, welcome, metropolitan, honorary, returns, sri, after, successful, press, statement, between, democratic, socialist, council, things, summit, participates, livestock, food, production, battle, week, celebrated, unduvap, destruction, activities, committed, develop, buddha, sasana, world, buddhist, animals, crop, fulfilled, bilateral, transformation, needed, country, opens, glorious, chapter, relations, sangraamaya, moon, calls, plan, increase, agricultural, exports, wagaa, address,

Text of the page (most frequently used words):
#president (46), the (33), 2017 (27), december (17), entry (10), #wednesday (10), this (10), rest (10), for (10), read (10), 13th (9), and (8), #joint (7), #sirisena (7), #security (7), #தேசிய (7), #பௌத்த (7), புத்திஜீவிகள் (7), more (7), day (6), with (6), சபை (6), support (6), opposition (6), ஜனாதிபதி (5), november (5), knowledge (5), national (5), equip (5), forces (5), message (5), activists (5), facilities (5), all (5), hours (5), ago (5), unp (5), pledge (5), state (4), deputy (4), #members (4), them (4), chief (4), new (4), சந்தித்தனர் (4), உறுப்பினர்கள் (4), ஜனாதிபதியை (4), ministers (4), ministry (4), news (4), chairman (4), republic (4), sri (4), பிரதான (3), வங்கியின் (3), டோஹா (3), called (3), october (3), dhanoa (3), tuesday (3), defence (3), poya (3), sunday (3), singh (3), moon (3), நிறைவேற்று (3), ஜனாதிபதியுடன் (3), monday (3), சந்திப்பு (3), religious (3), 30th (3), international (3), இன்று (3), தலைமையில் (3), அவர்களின் (3), korea (3), maithripala (3), visit (3), marshal (3), birender (3), அதிகாரி (3), air (3), minister (3), thursday (3), english (3), தமிழ் (3), secretaries (3), සිංහල (3), political (3), former (3), lanka (3), will (3), pradeshiya (3), sabha (3), prevention (2), pmdnews (2), wijeywardena (2), posts (2), மைத்ரிபால (2), சிறிசேன (2), messages (2), programme (2), colombo (2), achieve (2), govt (2), பிற்பகல் (2), local (2), university (2), has (2), 3rd (2), yathra (2), sadaham (2), speeches (2), cultural (2), menu (2), kotelawala (2), your (2), convocation (2), general (2), today (2), met (2), media (2), division (2), reconciliation (2), 1st (2), செயலகத்தில் (2), 4th (2), கெளரவ (2), its (2), பிரிவெனாக்களுக்கு (2), friday (2), archives (2), shakthi (2), korean (2), appointed (2), மேசை (2), grama (2), seoul (2), department (2), kuruppu (2), anura (2), ministries (2), deraniyagala (2), economic (2), said (2), special (2), extent, chaminda, socialist, they, arranging, dehiovita, also, salute, official, democratic, member, residence, grand, welcome, between, missile, movement, who, returns, after, successful, metropolitan, honorary, citizenship, sugeeswara, senadhira, their, yes, were, excellency, dec, pledged, have, gone, thomas, கொண்டுசெல்வதற்காக, that, headlines, 2016, speech, budget, administration, secretary, archive, priu, search, information, விநியோகிக்க, எதிர்காலத்தில், அவற்றை, தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், தொகுதிகள், கதிரை, பத்தாயிரம், cabinet, visits, செயற்திட்டத்தின், tell, මාධ්, ජනාධිපති, primary, drugs, secondary, home, categories, projects, kidney, chogm, chronic, වැඩසටහන, නීවාරන, රව්, මත්ද්, ජාතික, events, unga, 2015, கீழ், ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள, government, made, command, services, sapugaskanda, ceremony, graduation, speaking, remarks, these, college, policy, implementing, when, expertise, well, lankan, necessary, provide, staff, dscsc, வழங்குவதற்காக, முன்னோக்கி, கதிரைகள், கலந்துரையாடப்பட்டது, விரிவாகக், இதன்போது, குறித்து, நடவடிக்கைகள், மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய, press, விடயங்களை, course, கலந்துரையாடப்பட்ட, கூட்டங்களில், கடந்த, ஒன்றுகூடியதுடன், தடவையாகவும், ஒன்பதாவது, சபையானது, ஒன்றுகூடியது, statement, crop, rights, recent, popular, province, uva, compromise, never, sworn, tweets, splendour, begins, perahera, maha, duruthu, kelaniya, australia, follow, කිරීම, acts, used, friendship, cooperation, poor, pulse, according, present, nabi, meelad, deepavali, elder, children, twitter, leaves, බාගත, goals, contact, building, charted, standard, floor, 00100, secretariat, presidential, mawatha, info, copyright, you, thank, received, been, feedback, janadhipathi, address, பதிவிறக்க, planning, download, links, related, website, education, defense, tourism, finance, census, affairs, foreign, authority, regulatory, drug, agriculture, statistics, development, take, human, exports, bilateral, chapter, glorious, opens, 29th, current, jae, agricultural, 21st, increase, plan, dynamic, calls, animals, destruction, sangraamaya, relations, many, 9th, council, promotion, reconstruction, efforts, hail, parliamentarians, 7th, executive, things, upfa, heads, 5th, country, needed, transformation, fulfilled, wagaa, celebrated, lead, john, buddhist, world, participation, ill, 12th, held, was, sir, delegates, leaders, requests, people, among, existence, delivering, summit, meet, week, participates, battle, production, food, livestock, 8th, activities, unduvap, series, committed, full, uduvap, sermon, dhamma, sasana, buddha, develop, ඒකකය,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • தேசிய பௌத்த புத்திஜீவிகள்...
 • All facilities for securi...
 • Activists of Joint Opposi...
 • தேசிய பௌத்த புத்திஜீவிகள்...
 • All facilities for securi...
 • Activists of Joint Opposi...
 • டோஹா வங்கியின் பிரதான நிற...
 • Air Chief Marshal Birende...
 • Missile-salute and grand ...
 • SEOUL METROPOLITAN HONORA...
 • President returns after s...
 • The Joint Press Statement...
 • Korean Parliamentarians h...
 • Activists of Joint Opposi...
 • New Secretaries to 2 Mini...
 • President heads UPFA Exec...
 • Many things fulfilled to ...
 • President Sirisena’s visi...
 • President calls for a dyn...
 • WAGAA SANGRAAMAYA AND CRO...
 • ‘Livestock Day’ of Food P...
 • President participates in...
 • President at Kotelawala D...
 • President’s Meelad–un–Nab...
 • தேசிய பௌத்த புத்திஜீவிகள்...
 • Uva Province Chief Minist...
 • I will never compromise o...
 • New State Minister & Depu...
 • Kelaniya Duruthu Maha Per...
 • President leaves for Aust...

Verified site has: 62 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-62


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Thu, 14 Dec 2017 00:38:53 GMT
Server Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.4.16
X-Powered-By PHP/5.4.16
Vary Accept-Encoding,Cookie,User-Agent
Set-Cookie qtrans_front_language=en; expires=Fri, 14-Dec-2018 00:38:53 GMT; path=/
Set-Cookie PHPSESSID=95ghuk5imsc4o63quf2j13cf15; path=/
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Location htt???/www.pmdnews.lk/
Content-Length 0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
HTTP/1.1 200 OK
Date Thu, 14 Dec 2017 00:38:54 GMT
Server Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.4.16
X-Powered-By PHP/5.4.16
Vary Accept-Encoding,Cookie,User-Agent
Set-Cookie qtrans_front_language=en; expires=Fri, 14-Dec-2018 00:38:55 GMT; path=/
Set-Cookie PHPSESSID=mtcenvshptrggpg74u7spo5710; path=/
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Link <htt???/www.pmdnews.lk/wp-json/>; rel= htt????/api.w.org/
Link <htt???/wp.me/P6yhbS-5>; rel=shortlink
Content-Encoding gzip
Content-Length 16317
Content-Type text/html; charset=UTF-8

Meta Tags

title="President's Media Division | ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය"
charset="UTF-8"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
name="description" content="Official News and Updates from President's Media Division. ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ නිල පුවත් හා නිවේදන."
property="og:locale" content="en_US"
property="og:type" content="website"
property="og:title" content="President's Media Division | ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය"
property="og:description" content="Official News and Updates from President's Media Division. ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ නිල පුවත් හා නිවේදන."
property="og:url" content="htt???/www.pmdnews.lk/"
property="og:site_name" content="President's Media Division"
property="fb:admins" content="1191287220"
property="og:image" content="htt???/www.pmdnews.lk/wp-content/uploads/2015/08/PMD-NEWS-logo-new.png"
name="twitter:card" content="summary"
name="twitter:description" content="Official News and Updates from President's Media Division. ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ නිල පුවත් හා නිවේදන."
name="twitter:title" content="President's Media Division | ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය"
name="twitter:site" content="@PMDNewsGov"
name="twitter:image" content="htt???/www.pmdnews.lk/wp-content/uploads/2015/08/PMD-NEWS-logo-new.png"
name="twitter:creator" content="@PMDNewsGov"
name="google-site-verification" content="HOk9_DUNppvd26Q6_4e8OaNA2QECiVNp5ozQ7oJkHH4"
name="generator" content="WordPress 4.8.3"
name="generator" content="qTranslate-X 3.4.6.8"

Load Info

page size100126
load time (s)3.864733
redirect count1
speed download4222
server IP124.43.129.3
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"