If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: sun.mv redirected to: sun.mv

site title: SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world.;
keywords=Maldives Presidential Elections 2013, Maldives News, Maldives Politics, Maldives, news, breaking news, sports, maldives resorts, business, technology, entertainment, travel, education;

Headings (most frequently used words):

ޕާޓީ, ހިންގުމުގެ, ބާރުތައް, އެމަނިކުފާނަށް, ދޫކޮށްލެއްވުމަށް, ޔާމީނު, އަރިހުން, މައުމޫން, އެދިވަޑައިގެންފި, ކުޅިވަރު, ރިޕޯޓު, ކޮލަމިސްޓުން, ވާހަކަ, އެންމެފަސް,

Text of the page (most frequently used words):
ކުރިން (52), ގަޑި (46), މިނެޓް (39), ރައީސް (9), #ދުވަސް (9), ޕީޕީއެމް (6), މަސް (6), ވާހަކަ (4), ފުރަތަމަ (4), #ޔާމީން (4), #މައުމޫން (4), ޚަބަރު (4), ޕާޓީ (4), ހަފްތާ (4), ކަޕް (3), މަޖިލީހަށް (3), އޭއެފްސީ (3), ފައިނަލަށް (3), މަޖިލިސް (3), ރައީސްކަމަށް (3), އެދިވަޑައިގެންފި (3), އެމްޑީއޭ (3), ޕީޕީއެމްގެ (3), ރާއްޖެ (3), #ކުޅިވަރު (3), ޓްރާންސްޕޯޓް (2), ގާތުންދިނުން (2), ދެކަނބަލުން (2), ޕީޕީއެމަށް (2), އިލްހާމްގެ (2), ކުރަން (2), ފަހަރަށް (2), ދެކުނު (2), އޭޝިއާގެ (2), ޓީމެއް (2), އެމްއޭސީއެލް (2), ކޮން (2), ދީފި (2), އަންނަ (2), ގެއްލުން (2), ވާތީ (2), ގިނަ (2), އެހެން (2), މެމްބަރު (2), and (2), ޓީސީ (2), ހުށަހެޅި (2), ރައްޔިތުންގެ (2), ދިވެހި (2), ޢިލްމާއި (2), ގެނބިގެންް (2), ކޮޓެޖް (2), ކަމަށް (2), އެމްބީއޭގެ (2), ޝިނާން (2), މަގާމުން (2), އިސްތިއުފާދެއްވައިފި (2), މައުމޫނު (2), ނޫން (2), އެކު (2), ލީގު (2), ޗެމްޕިއަންސް (2), ޔުއެފާ (2), އިތުރު (2), އިންތިޚާބުވުމާއެކު (2), ބޮލީވުޑް (2), ބޮޑު (2), ސަން (2), އެސްއޯއެފް (2), އާމިރު (2), ގާތުން, ދިނުން, ކުރިޔަށްގެންދިއުން, ހައްލު, ދަމުން, އެބައޮތް, ފަރާތްތަކުން, ހުރިހާ, ރާއްޖޭގެ, ސްޓީލިން, އިމްރާން, ޕެރަޑައިސް, ކުޑަމަސް, އަސަރާއެކު, ވަރުގަދަ, ކާލާ, ފަހުލަވާނެއް, ގެނެސްދީފައި, ނެތް, އާވާހަކައެއް, ކީޕަރު, ނުފެނުނު, ކޮމަންވެލްތުގެ, ބޮޑުމަސް, ކޮލަމިސްޓުން, އަނިޔާގެ, ސިޔާސަތު, މީޑިއާއިން, ނުދަނީސްް, ވަޒީފާއަށް, ރަށްތަކަކަށް, ދެންވާނީ, ނުވާނަމަ, އެމްޔޫއޯ, ސިޔާސީ, އެބަޔަކާއެކުގައި, ވާހަކަތައް, މާޒީގެ, އެބަޔެއްގެ, އެންމެފަސް, ބަޔަކަށް, އެއްރަށަށްވުރެ, ލޭގެގުޅުން, ފަޚުރުވެރިވާ, ބޮޑުތަކުރުފާނަށް, ހޯދީމޭ, އެދިއެދި, ރުހޭތޯކަލާ, ލޯބި, ނުދަަނީސްް, ކުރަންޖެހޭ, ހެއްޔެވެ, ކަންތައްތަކާ, އާއި, އެކުގައި, އަސާސީ, އެނގެންޖެހޭ, ކޮންމެހެން, ދަންމަރެއް, ރޫޙުގެ, ޤައުމީ, މަސައްކަތް, ތަޖުރިބާ, ތުއްތު, ހުނަރާއި, މަތިވެރި, ކާބަފައިންގެ, ނުރަައްްކާތެރި, ކަޅުއޮއްފުންމި, ހަދިޔާ, އެންމެ, ދެވޭ, ދަރިފުޅަށް, މިއީ, ހޯދައިފި, ވީޑިއޯ, ހިންގުމަކީ, english, އަރިހުން, ޔާމީނު, ދޫކޮށްލެއްވުމަށް, އެމަނިކުފާނަށް, ބާރުތައް, ހިންގުމުގެ, މަސްއޫލިއްޔަތެއް, ރައީސްގެ, ޕާޓީގެ, ފާހަގަކުރެއްވި, ނެތްކަން, ދައުރެއް, އަމަލީ, މުސްތަޝާރުގެ, ހިންގުމުގައި, ވިދާޅުވި, ހިގައިދާނޭ, ރޫޅިގެން, ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން, މުސްތަޝާރު, ހިންގުމާ, edition, stream, ޣައްސާނު, ބޭރު, the, around, maldives, updates, videos, photos, news, latest, sunonline, ސަފްހާ, ރިޕޯޓް, live, ދުނިޔެ, ވިޔަފާރި, ކޮލަމް, ކެޓަގަރީ, ރަށަށް, ޓެކްނޮލޮޖީ, ހަބަރު, ލުއި, މުނިފޫހިފިލުވުން, ލައިފްސްޓައިލް, މަލްޓިމީޑިއާ, ހޮވާނަން, އިންތިޚާބުގައި, މައުމޫންގެ, ސެންޗޫރިއަން, ފަހަތުންއަރައި, މެޑައްޔެއް, ސާޖިނާ, ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި, އެކުއަޓިކް, އޭޝިއަން, ސައުތު, ރިޕޯޓު, އިންގިލާބަކަށް, އަމާޒުގައި, ބަލިކޮށް, ވުމުގެ, ބްރޭންޑަކަށް, އިންޓަނޭޝަނަލް, ޒިންމާއެއް, ނުވާ, ހާސިލް, މަގުސަދު, ސިއްރެއް, ފަހަތުގައި, މަންޒަރެއް, ތަފާތު, މާޒިޔާ, ދާދު, އޮންނަ, ނައިބު, ދެން, ބޭފުޅަކަށް, ތާއީދުކުރައްވާ, ފިކުރަށް, މައުމޫނުގެ, މުހިއްމުވަނީ, އިލްހާމް, އަޅުގަނޑަށް, ޒަމީރު, މިނިސްޓަރު, ސޮއިކުރައްވައިފި, އެރުމާ, އެމްޕީ, ބޭނުމެއް, ރައްދުދޭން, މައުމޫނަށް, ބޭބެއަށް, ސޮއިކުރުން, ކޯޗު, ވަރުގަދަވި, ކޮންފިޑެންސް, ކުޅުންތެރިންގެ, ދެކޮޅު, ޝޯކޭސްކޮށްދޭ, ޔާމީނާ, އޮފީހުން, ބޭރުކޮށްލައިފި, ބިލު, ފައިސަލް, ފާސްކޮށްފި, ކުޑަކޮށް, ޕަސެންޓަށް, ބަޖެޓް, އޮޑިޓް, އަދި, ބައްދަލު, ޕާޓީތަކާ, ފިޔަވައި, އެމްޑީޕީ, މެމްބަރުން, ވާނީ, އާންމުންނަށް, ފައިދާ, ސުޝާންތު, ޕަރިނީތީގެ, ސަރުކާރަށް, ގޮވާލައްވައިފި, ލޯނު, ސަރުކާރުން, ފަރާތަކަށް, އުފައްދާ, އުފެއްދުންތައް, ދަނޑުވެރިކަމުގެ, މަސްވެރިކަމާއި, އިންޑިއާ, ސަފީރު, ތަކާދަމް, ބައިވެރިކުރުމަށް, ދިވެހީން, މަޝްރޫއުތަކުގައި, ހިންގާ, ރާއްޖޭގައި, އިންޑިއާއިން, ފަށައިފި, ޝޫޓިންގ, ވަނީ, ހުޅުވުމުން, އެއާޕޯޓުގެ, ހަބަރުތައް, މަސްލަހަތެއް, ހާއްސަ, ކުރީ, އިސްތިއުނާފު, ބަލިކޮށްފި, ސިޓީ, ބާސާއިން, ރެކޯޑާ, މެސީގެ, އަހަރުމެން, ފަރާތަކުން, ސަންއާމެދު, ގުޅުމަށް, އިޝްތިހާރު, ވަޒީފާ, ލިޔުންތެރިން, ފޮނުވާ, ޚިޔާލެއް, އުފެއްދުމެއް, ގުރޫޕުގެ, މީޑިއާ, އޮތް, ރޯވި, އެކައުންޓު, އެންގުމުން, ބިދޭސީން, ނުފެނޭ, އަދިވެސް, ދެމަފިރިން, ގެއްލުނު, އުޅެނިކޮށް, ގޮސް, ސްނޯކްލިންއަށް, ހާޒިރުވެއްޖެ, ކޯޓަށް, ނިންމާނެކަން, ބޯޓުން, ހާޒިރުގައި, ޣައިރު, ހާދިސާ, އަލިފާނުގެ, އެނދީ, އޭނާ, ބުނަނީ, ފަޅުވެރިން, މަދު, އެކަކު, ރާޑަރު, އަހުމަދު, އާދިލް, ދިވެހީންނަށް, ލަންކާއިން, ނަސޭހަތްދީފި, އެމްޑީއޭއިން, އަރީފަށް, ދާއިރާގެ, ނޮޅިވަރަމް, ދެރައެއް, ފުރުސަތުތައް, ދިއުމަކީ, ދޫކޮށް, ކޮންޓްރޯލަރުން, ޓްރެފިކް, އެއާ, ތިބި, ތަމްރީނުވެފައި, އޮތޯރިޓީ, ގަވައިދަށް, ހުރީވެސް, މުހިންމު, ފީލް, ގަވައިދުން, ވައްޑެ, ފުރުސަތުދޭންޖެހޭ, މަސައްކަތްތަކަށް, ކުރައްވާ, ފައިދާއަށް, ސަސްޕެންޑްކޮށްފި, ކޮމެޓީ, ސުލޫކީ, ފެކްޝަނުން, ބިރަށް, ސްރީލަންކާ, ވަޒީފާގެ, ދުރުގައިތިބީ, މައުމޫނާއެކު, ތިބީ, ޕަސެންޓް, އެމްބީއޭ, ލަންކާ, ހަފްތާގައި, މައުރަޒު, ގަރާޖުތައް, ދެނީ, ތަނަކަށް, ވެންގާގެ, އަސްލު, ހައިކޯޓު, ބާތިލުކޮށްދޭން, ނިންމުންތައް, ކައުންސިލް, ފެކްޝަނުގެ, އޮޒިލަށް, ތައުރީފް, މޮޅާއެކު, ޔާމީންގެ, ލިބުނު, އާސެނަލަށް, ދެރަ, ވަރަށް, ހާލު, ބިދޭސީމީހާގެ, ވެއްޓުނު, އިމާރާތުން, ބަދަލުކުރަނީ, އަކީ, ޓީމު, ހުއްދަ, ގަރާޖުތަކަށް, އިންޒާރު, ކަމުގެ, ދޭނެ, ސިނަމާތަކަށް, ދައްކާ, މުޝްކިލް, ދިލް, ދަތުރުފަތުރު, ކުރިއަށްދާނީ, ވައިގެ, ފަށަނީ, ވިއްކަން, ޓިކެޓު, މަހު, ޑިސެމްބަރުގައި, ފްލައިޓުތައް, ކޮލޮމްބޯ, ގަން, އެމަނިކުފާނާއެކު, world,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ...
 • ދެން އޮންނަ އިންތިޚާބުގައ...
 • އަޅުގަނޑަށް އިލްހާމް މުހި...
 • ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސްކ...
 • އެމްޕީ އިލްހާމްގެ ދެކަނބަ...
 • ބޭބެއަށް ވާތީ ރައީސް މައު...
 • އިލްހާމްގެ ދެކަނބަލުން ޕީ...
 • އެމްބީއޭގެ ރައީސްކަމަށް އ...
 • އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭންޑަކަ...
 • އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢު...
 • ސިނާން އަލީ
 • ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދ...
 • މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފު...
 • އެދިއެދި ހޯދީމޭ

The site also has references to the 2 subdomain(s)

  list.sun.mv  Verify   sun.mv  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Fri, 21 Oct 2016 00:38:43 GMT
Content-Type text/html
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Set-Cookie __cfduid=d4c7f20adddd8407d5761bd74f46822ba1477010322; expires=Sat, 21-Oct-17 00:38:42 GMT; path=/; domain=.sun.mv; HttpOnly
Location htt????/sun.mv/
Server cloudflare-nginx
CF-RAY 2f50a5f5d4b608f0-CDG
HTTP/1.1 200 OK
Date Fri, 21 Oct 2016 00:38:43 GMT
Content-Type text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Set-Cookie __cfduid=dfc0861290ada58826a84f105c3c13c4c1477010323; expires=Sat, 21-Oct-17 00:38:43 GMT; path=/; domain=.sun.mv; HttpOnly
Set-Cookie PHPSESSID=pnk9j53cis3s5up93sot28fdv0; path=/
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Server cloudflare-nginx
CF-RAY 2f50a5f7cd661037-CDG
Content-Encoding gzip

Meta Tags

title="SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world"
charset="UTF-8"
content="144998102227695" property="fb:page_id"
content="143901465672310" property="fb:app_id"
property="fb:pages" content="144998102227695"
content="sun.mv" property="og:site_name"
content="@sunbrk" data-page-subject="true" name="twitter:site"
content="@sunbrk" data-page-subject="true" name="twitter:creator"
name="apple-itunes-app" content="app-id=996356010"
name="twitter:domain" content="www.sun.mv"
name="twitter:widgets:csp" content="on"
content="website" property="og:type"
content="Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world" property="og:title"
content="htt???/sun.mv/assets/img/sun-default.jpg" property="og:image"
content="Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world." property="og:description"
content="Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world." property="description"
name="description" content="Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world."
name="keywords" content="Maldives Presidential Elections 2013, Maldives News, Maldives Politics, Maldives, news, breaking news, sports, maldives resorts, business, technology, entertainment, travel, education"

Load Info

page size63199
load time (s)0.923561
redirect count1
speed download11326
server IP104.25.141.23
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"