If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: btl.gov.il redirected to: www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

site title: דף הבית, המוסד לביטוח לאומי

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:

Headings (most frequently used words):

2017, 03, 04, הלידה, 05, תקופת, דף, עבודה, חיילים, ונכות, מחלה, פגיעה, לידה, הפסקת, וילדים, השלישי, אמהוּת, אישי, שירות, טובות, בידיים, הגיל, במשק, דמי, תושב, ועד, מלידה, אתך, רפואיות, וועדות, חוזר, ביטוח, בחו, שהות, מעסיק, עצמאי, בית, צריכים, עובד, להרגיש, מוכנים, אתם, 27, לכל, חיסכון, תכנית, בחירת, הורים, 23, 02, מסתיימת, 26, 18, נוסף, מידע, פעולות, ביצוע, ילד, הרפואיות, של, לוועדות, הבית, שתבואו, כדי, בתקופת, האב, הזכויות, והרחבת, חופשת, וההורות, הארכת, 17, זקנה,

Text of the page (most frequently used words):
#ביטוח (20), 2017 (17), דמי (17), #זכויות (14), #הלידה (9), אתר (9), תכנית (8), #שירות (8), #פעולות (7), חיסכון (7), קרן (7), #עבודה (7), ילד (7), #לאומי (7), לפי (6), עובד (6), מיצוי (6), אישי (6), תקופת (6), לכל (5), קצבאות (5), הביטוח (5), מידע (5), בחירת (5), הלאומי (5), #מעסיק (4), לקבלת (4), בחו (4), חוזרים (4), הבית (4), נגיש (4), יותר (4), מכרזים (4), הגשת (4), המחקרים (4), הזכויות (4), מענק (4), בית (4), הזמנת (4), הודעות (4), תיאום (4), במשק (4), רפואיות (4), נכה (4), בעבודה (4), חופשת (3), לנפגעי (3), פיצוי (3), הורים (3), מרכז (3), ישראל (3), לקבל (3), מיוחדים (3), הארכת (3), לביטוח (3), וההורות (3), והרחבת (3), לילד (3), האב (3), בתקופת (3), לנכים (3), המוסד (3), מסתיימת (3), בקשות (3), לידה (3), טפסים (3), שירותים (3), תגמול (3), קצבת (3), הרשמה (3), מחשבוני (3), ניידות (3), סיעוד (3), הכנסה (3), לוועדות (3), סניפים (3), נכות (3), איבה (3), אלינו (3), הרפואיות (3), פנו (3), פרסומים (3), נפגעי (3), שיקום (3), בחיים (3), קישורים (3), מסמכים (3), מצב (3), אירועים (3), קבוצות (3), קשר (3), וועדות (3), מקצועי (3), תשלומים (3), בנושא (2), לאזרח (2), הוותיק (2), ומשפחתו (2), הייעוץ (2), עובדים (2), ליולדת (2), שאירים (2), אזרח (2), ותיק (2), נדרשת (2), מילואים (2), עצמאי (2), מכוונת (2), פוליו (2), נחשב (2), קשה (2), בריאות (2), לביצוע (2), פגיעה (2), ביצוע (2), והורדת (2), במייל (2), מכתב (2), חדש (2), קוד (2), לאינטרנט (2), וקוד (2), סודי (2), גוף (2), חוסך (2), שליחת (2), תביעות (2), אישורים (2), מקוונות (2), תאונות (2), קוראים (2), תלמיד (2), חוב (2), מקצבה (2), אחת (2), ראשי (2), הפעל (2), הנפשות (2), בטל (2), דלג (2), מילוי (2), בנק (2), מתנדבים (2), הטבות (2), פשיטת (2), רגל (2), הבטחת (2), אבטלה (2), מזונות (2), לימודים (2), כדי (2), כאן (2), חקיקה (2), שאלות (2), ותשובות (2), למקבלי (2), חשבון (2), במוסדות (2), וארגונים (2), אחרים (2), אוכלוסיה (2), בטלפון (2), יצירת (2), מעבר (2), בין (2), קופות (2), חולים (2), עדכון (2), פרטי (2), דיווח (2), ילדים (2), ותשלום (2), מועדי (2), ומוסד (2), במשטרה (2), המשרתים (2), הביטחון (2), כוחות (2), ואנשי (2), בצה (2), קבע (2), אנשי (2), לידיעת (2), לקרן (2), השתנו (2), לסניף (2), שבע (2), בתל (2), נפתח (2), נתונים (2), תשלום (2), מחקר (2), המלאה (2), לרשימה (2), תמונת (2), הדרכה (2), אודות (2), פנייה (2), דרושים (2), והכנה (2), לדיווח (2), תושב (2), ועדות (2), דרכים (2), אמנות (2), ייעוץ (2), ללא (2), רפואית, הסניפים, פעילויות, והנהלה, מטה, הסברה, יחידות, הקהילה, חוברות, ניירות, gov, כלליים, למען, עמדות, בחינם, סטודנט, תושבים, מוקדמת, פנסיה, משלם, מייצגים, ומעסיקו, שכיר, ישיבה, לגופים, www, חיפוש, שלך, טלפוניים, מוקדים, באינטרנט, עצמי, לשירות, ציבוריים, ספריה, מסירת, בסיכון, מפעלים, פרויקט, וטפסים, ופרסום, שילוט, הנחיות, ונוער, היסוד, לילדים, ליועצים, הדפסה, מפת, למניעת, למימון, מסמכי, הנדרשים, לאתרים, לפיתוח, ההיסטורי, הארכיון, חדר, קרנות, קולות, עדכונים, 2018, סיוע, וקולות, לסיוע, 2015, עיקריות, ומגמות, פעילות, השוהה, ולתשלום, מדינת, טלפוני, אין, להתייחס, 6050, 8812345, ארצי, מוקד, כולל, למידע, תפריט, החולה, למימוש, שימושיות, עצות, זכות, כללי, לתוכן, בדיקת, מאובטח, וטען, לזמינים, script, קבצי, הפוך, בשרת, מדפדפן, פקודות, לאתר, לגשת, מנסה, שאתה, ייתכן, הכלים, רצועת, האפשרות, והטבות, בדמי, יתר, עקב, שהתייתם, תיק, שמורות, אפשרות, קבלת, במשפחה, בשל, צדק, מטעמי, הענקה, והסכומים, שיעורי, הפעלה, אלימות, ופירוק, אמהות, חסידי, בינלאומיות, ציון, אסירי, קבורה, עולם, אומות, משוחרר, תאגיד, לחייל, כנוסח, גזזת, עירוי, מחייב, החוק, מנוף, צור, ותדריכי, עלויות, להרגיש, צריכים, אתם, מוכנים, שתבואו, במדינת, לחו, טובות, content, וילדים, אמהוּת, אישור, הריון, שמירת, בידיים, אמנה, החזר, לידיעתך, רשימת, ישראלי, במלואו, אינו, הרכיב, המסך, הבחירה, מתחלפות, המציג, רכיב, לפניך, אצל, הקליקו, יציאה, פטור, ברצף, חובה, desc, אוכלוסייה, אתך, מלידה, ועד, חיילים, משירות, ישירה, משוחררים, זקנה, סרטון, השלישי, הגיל, לנבדק, להורדה, מדמי, תאונה, לארץ, הפסקת, חזרה, בנלאומיות, וגביה, אישית, בתאונה, לעו, בפעולות, התנדבות, ונכות, מחלה, כללית, לעתונות, חדשות, ההודעות, לחץ, ערכות, האזרחים, הנצחה, להרוגי, מלכות, ערוץ, youtube, לזכר, חללי, שימוש, סרטוני, אופן, img, חישוב, סיכום, img2, פתיחת, הצטרפות, שעורי, להכיר, ויועצים, לגורמים, בועדה, ניכויים, פתוחים, סגורים, נעים, כניסה, תנאי, פנויות, משרות, הגיוס, תהליך, סוציאלים, לעובדים, htmlbanner, חובת, חוזר, טופס, נוסף, ופעולות, האיבה, לשנת, ונהלים, רפואי, סודיות, בסלולר, שלנו, החזון, המידע, חופש, חוק, מאגרי, ויתור, מערכות, עוני, תעסוקה, ושכר, מקבלי, יוקדם, לרגל, הפסח, לחללי, וחג, הנביא, שועייב, שהות, לקראת, יום, הזיכרון, מחדש,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • מרכז מידע טלפוני לקשישים ...
  • הולכים על ביטוח - אתר ליל...
  • קול קורא להגשת בקשות מהקר...
  • Please Wait
  • Rss

The site also has 1 references to external domain(s).

 youtube.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.0 302 Found
Location htt????/btl.gov.il/
Server BigIP
Connection Keep-Alive
Content-Length 0
HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Location htt????/www.btl.gov.il/
Server BigIP
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid 8830f49d-f288-6090-5d2c-ad4461e262c9
request-id 8830f49d-f288-6090-5d2c-ad4461e262c9
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 5
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4841
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Mon, 22 May 2017 15:52:01 GMT
Connection close
Content-Length 163
Strict-Transport-Security max-age=31536000 ; includeSubDomains
Set-Cookie TS01398ecc=017b23b400857b78d2ebf4707f4f64217dc173090c8e7a627fd5c9e62f852a899e580815dc1408e9153f9a18a297d246f0de37d9c5; Path=/; Domain=.www.btl.gov.il
HTTP/1.0 302 Found
Location htt????/www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
Server BigIP
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Expires Mon, 22 May 2017 16:16:58 GMT
Vary Accept-Encoding
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid 8f30f49d-d20b-6090-913a-33b6293237a1
request-id 8f30f49d-d20b-6090-913a-33b6293237a1
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 13
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Mon, 22 May 2017 15:52:29 GMT
Connection close
Content-Length 38057
Strict-Transport-Security max-age=31536000 ; includeSubDomains
Set-Cookie TS01398ecc=017b23b4004f8c436816c36a77acf7d63243c74a5802920714c30fb53a9fb6018d7d7f8f3a2fb0a032bee33cccde58c36b16f34d81; Path=/; Domain=.www.btl.gov.il

Meta Tags

title="דף הבית, המוסד לביטוח לאומי"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=100"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1"
http-equiv="Expires" content="0"
name="msapplication-TileImage" content="/_layouts/15/images/SharePointMetroAppTile.png"
name="msapplication-TileColor" content="#0072C6"
property="og:type" content="article"
property="og:image" content="htt???/www.btl.gov.il/_layouts/15/images/btl.website/new/FaceBookShareLogo.png"

Load Info

page size116327
load time (s)1.454679
redirect count4
speed download26161
server IP31.168.15.205
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"