If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.
favicon.ico: app.gov.al - Agjencia e Prokurimit Publik.

site address: app.gov.al

site title: Agjencia e Prokurimit Publik

Our opinion (on Thursday 29 July 2021 3:33:36 GMT):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 307 days ago
Meta tags:

Headings (most frequently used words):

të, njoftimi, së, kontratës, lidhjes, transparenca, njoftime, legjislacioni, nesh, rreth, arkivuara, proçedura, buletini, fituesit, shpallur, vogël, vlerë, me, prokurimet, publike, njoftimeve, tjera,

Text of the page (most frequently used words):
për (43), 2020 (38), #publik (33), #prokurimit (27), dhe (24), #datë (24), #njoftim (20), date (17), #prot (17), agjencia (16), #kontraktore (13), #autoriteteve (13), #vijim (12), drejtuar (12), shumë (11), info (11), mbi (11), ndryshuar (11), nenit (11), prokurimin (11), gjithë (11), app (9), 2018 (9), njoftime (9), kuadër (8), ekonomikë (8), procedurave (8), nga (7), përdorimin (7), marrëveshjes (7), mbështetje (7), vkm (7), kombëtare (7), elektronike (6), rekomandim (6), operatorëve (6), arkiva (6), 2023 (5), veprimit (5), 2006 (5), ministrave (5), udhezim (5), ligjit (5), 9643 (5), pika (4), ligji (4), miratimin (4), raporte (4), regjistri (4), hartimin (4), draft (4), planin (4), vendime (4), sistemin (4), operatorët (4), lënda (4), strategjisë (4), per (4), këshillit (4), apo (4), shpalljen (4), blerjeve (4), njoftimeve (4), kontratës (3), mjete (3), njoftimi (3), trajnime (3), edhe (3), standarde (3), 1743 (3), kryesore (3), 3403 (3), ndryshim (3), zhvillimin (3), saj (3), dokumente (3), drejten (3), 2019 (3), 5863 (3), 3658 (3), perqendruara (3), koordinatori (3), gërma (3), qëllim (3), prokurimet (3), standarte (3), reja (3), 6759 (3), konsultim (3), kreu (2), udhëzim (2), 3724 (2), vëmendje (2), manuale (2), shpenzimeve (2), monitorim (2), vijimin (2), cpv (2), brendshme (2), prokurimeve (2), drejtoria (2), 688 (2), vendim (2), kritereve (2), procedurës (2), dokumenteve (2), 199 (2), vendimin (2), një (2), procedure_pershpejtuar_ (2), zbatues (2), arkivave (2), përgjithshme (2), përhershme (2), kodet (2), ruajtje (2), dosje (2), kuti (2), njësi (2), çmimit (2), dërgimin (2), njëherë (2), njofton (2), elektronik (2), cilët (2), ndihmë (2), ardhur (2), përdorin (2), rregullave (2), 2014 (2), ankandit (2), sigurise (2), mbrojtjes (2), fushen (2), përmirësimin (2), sistemit (2), dokumenta (2), koncesionet (2), punës (2), kryeministrit (2), transparenca (2), ankandet (2), informimit (2), fjalë (2), vlerësimi (2), strategjike (2), analizat (2), vjetore (2), struktura (2), detyra (2), hyrëse (2), ppp (2), rreth (2), nesh (2), rregulloret (2), publike (2), legjislacioni (2), prokurimi (2), raportet (2), 2021 (2), përgjigjeve (2), tenderit (2), 914 (2), vendimit (2), vijues (2), lpp (2), operator (2), vitin (2), përjashtuar (2), tjera (2), programi (2), transparencës (2), ekonomik (2), kërkesave (2), përjashtime, dokumentet, modele, lidhjet, regjistrash, monitorime, lajmërime, kontakte, sjellje, rekomandime, nëudhëziminnr, ndryshime, bërë, dije, udhëzime, cmimet, prokurim, karburanteve, nëpunës, trajnuar, module, trajnimi, bën, pyetje, njoftim_, 3_11, 2_date, marëveshjes, shpeshta, politikat, autoritete, toggle, menu, mallra, dokumentave, disa, varësisë, institucioneve, llogari, emër, kryerjen, manualet, agjencisë, ngarkimin, udhëzimin, 2017, strategjinë, privatesise, kuader, draftligjin, auditimit, marreveshja, monitorimi, realizimeve, shërbim, auditues, parashikimeve, personale, dhenave, buletinit, udhëzimeve, përqendruara, proces, 5544, 3842, skpp, ngritjen, grupit, ndërinstitucional, bashkërendimin, zbatimin, monitorimin, planit, përfunduar, neneve, kreut, nxitjen, efektivitet, rekomandimit, 10419, punën, kryesuar, harton, vogël, drejtat, rezervuara, proçedura, arkivuara, lidhjes, fituesit, shpallur, vlerë, buletini, 102, strategjia, shqipëri, garantimin, mirëpërdorimit, fondeve, grupi, ngritur, urdhrin, rekomandimin, rindërtimit, shpallje_pune, shoqërisë, informacionit, janë, mundësuar, shërbime, konkretisht, kon, procedure_pershpejtuar, shpallje_, administrohet, sherbimet, shpallje_mallrat, 668, vlerësimit, ofertës, fituese, kushteve, procesin, zhvillohet, cila, poshtë, 3924, kontratave, 342, zgjatjen, fatkeqësisë, natyrore, sjell, kontrat, albania, 4708, vertetim, mospërjashtimi, ekonomike, fjalëkalimi, regjistrimi, lehtësimin, platformën, navigation,


Text of the page (random words):
agjencia e prokurimit publik toggle navigation menu kryesore kreu e prokurim rreth nesh fjalë hyrëse detyra kryesore struktura analizat vjetore dokumente strategjike raporte vlerësimi rregulloret e brendshme legjislacioni prokurimi publik ligji vkm dokumentet standarte të tenderit udhëzime rekomandime sjellje në vëmendje të ak lajmërime raporte dhe monitorime modele regjistrash koncesionet ppp ligji vkm dokumente standarte raporte ankandet ligji vkm dokumenta standarte të ankandit raportet e ankandit prokurimet ne fushen e mbrojtjes dhe te sigurise ligji dokumenta për konsultim konsultim mbi draftligjin e prokurimit publik konsultim mbi draft strategjinë kombëtare për prokurimin publik 2020 2023 dhe planin e veprimit njoftime njoftime 2020 njoftime 2019 njoftime 2018 njoftime 2017 transparenca vendime të app vendime për përjashtime të operatorëve ekonomikë vendime nga raportet e auditimit vendime nga monitorimi i app koordinatori per te drejten e te dhenave personale koordinatori per te drejten e informimit regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve programi i transparencës politikat e privatesise të tjera operator ekonomik të përjashtuar manuale operatorët ekonomikë autoritete kontraktore auditues arkiva arkiva e dokumentave standarde të tenderit arkiva e buletinit të prokurimit publik arkiva e udhëzimeve arkiva e njoftimeve cmimet e karburanteve manualet e prokurimit trajnime pyetje të shpeshta trajnime module trajnimi nëpunës të trajnuar monitorim i shpenzimeve kontakte kodet cpv lidhjet regjistri i parashikimeve regjistri i realizimeve njoftim nr 5863 prot date 18 09 2020 agjencia e prokurimit publik në mbështetje të nenit 13 të ligjit nr 9643 datë 20 11 2006 për prokurimin publik i ndryshuar nenit 40 e nenit 40 më shumë info njoftim nr 5863 prot date 18 09 2020 agjencia e prokurimit publik në mbështetje të nenit 13 të ligjit nr 9643 datë 20 11 2006 për prokurimin publik i ndryshuar nenit 40 e nenit 40 1 kreu iv të vendimit të këshillit të ministrave nr 914 datë 29 12 2014 për miratimin e rregullave të prokurimit publik të ndryshuar njoftim nr 5863 prot date 18 09 2020 udhezim nr 4 date 18 09 2020 udhezim nr 5 date 18 09 2020 udhëzim nr 6 datë 16 01 2018 për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike më shumë info udhëzim nr 6 datë 16 01 2018 për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike udhezim marreveshja kuader njoftim nr 3403 9 prot date 11 09 2020 drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore operatorëve ekonomikë agjencia e prokurimit publik në vijim app në mbështetje të nenit 13 pika më shumë info njoftim nr 3403 9 prot date 11 09 2020 drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore operatorëve ekonomikë agjencia e prokurimit publik në vijim app në mbështetje të nenit 13 pika 2 gërma d të ligjit nr 9643 datë 20 11 2006 për prokurimin publik të ndryshuar në vijim lpp bën me dije se ka bërë ndryshime nëudhëziminnr 6 datë 16 01 2018 për përdorimin e marëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike të ndryshuar si dhe udhëzimin nr 8 datë 20 02 2018 për ngarkimin e agjencisë së blerjeve të përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në emër dhe për llogari të kryeministrit ministrave dhe institucioneve të varësisë për disa mallra e shërbim e të ndryshuar njoftim_ 3403 9 date 11 09 2020 udhezim nr 3_11 09 2020 udhezim nr 2_date 11 09 2020 rekomandim mbi shpalljen e procedurave te prokurimit për vitin 2021 drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore më shumë info rekomandim mbi shpalljen e procedurave te prokurimit për vitin 2021 drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore rekomandim nr 5544 prot date 08 09 2020 vendim nr 688 date 3 9 2020 për një ndryshim në vendimin nr 199 datë 4 3 2020 të këshillit të ministrave për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit të kritereve më shumë info vendim nr 688 date 3 9 2020 për një ndryshim në vendimin nr 199 datë 4 3 2020 të këshillit të ministrave për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit vkm nr 668 date 03 09 2020 procedure_pershpejtuar_ shpallje_mallrat procedure_pershpejtuar_ shpallje_ sherbimet procedure_pershpejtuar shpallje_pune njoftim nr 1743 3 datë 02 09 2020 nga agjencia e blerjeve te perqendruara drejtuar autoriteteve kontraktore zbatues te vkm 82 2018 i ndryshuar më shumë info njoftim nr 1743 3 datë 02 09 2020 nga agjencia e blerjeve te perqendruara drejtuar autoriteteve kontraktore zbatues te vkm 82 2018 i ndryshuar njoftim nr 1743 3 datë 02 09 2020 nga agjencia e blerjeve te perqendruara per ak drejtoria e përgjithshme e arkivave njoftim nr 6759 prot date 11 08 2020 lënda dërgimin e çmimit për njësi për kuti dhe dosje për ruajtje të përhershme drejtuar të gjithë autoriteteve kon më shumë info drejtoria e përgjithshme e arkivave njoftim nr 6759 prot date 11 08 2020 lënda dërgimin e çmimit për njësi për kuti dhe dosje për ruajtje të përhershme drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore njoftim nr 6759 prot date 11 08 2020 agjencia e prokurimit publik në vijim app njofton edhe njëherë të gjithë operatorët ekonomikë të cilët përdorin sistemin e prokurimit elektronik se për t iu ardhur në ndihmë operatorëve më shumë info agjencia e prokurimit publik në vijim app njofton edhe njëherë të gjithë operatorët ekonomikë të cilët përdorin sistemin e prokurimit elektronik se për t iu ardhur në ndihmë operatorëve ekonomikë në lehtësimin procedurave në platformën e albania e cila administrohet dhe zhvillohet nga agjencia kombëtare e shoqërisë së informacionit janë mundësuar shërbime të reja elektronike konkretisht regjistrimi i operatorëve ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike ndryshim fjalëkalimi në sistemin e prokurimeve elektronike vertetim mospërjashtimi për operatorët ekonomike njoftim 4708 prot date 30 07 2020 njoftim nr 3724 prot datë 25 06 2020 drejtuar autoriteteve kontraktore në vijim të njoftimeve mbi shpalljen e procedurave të reja të prokurimit publik apo vijimin e procedurave apo kontrat më shumë info njoftim nr 3724 prot datë 25 06 2020 drejtuar autoriteteve kontraktore në vijim të njoftimeve mbi shpalljen e procedurave të reja të prokurimit publik apo vijimin e procedurave apo kontratave në proces agjencia e prokurimit publik në vijim app në mbështetje të nenit 13 të ligjit nr 9643 datë 20 11 2006 për prokurimin publik të ndryshuar dhe vkm nr 342 datë 25 04 2020 për zgjatjen e fatkeqësisë natyrore sjell në vëmendje si më poshtë njoftim nr 3924 25 06 2020 rekomandim mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore agjencia e prokurimit publik në vijim app në mbështetje të nenit 13 pika 2 gërma d të l më shumë info rekomandim mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër drejtuar të gjithë autoriteteve kontraktore agjencia e prokurimit publik në vijim app në mbështetje të nenit 13 pika 2 gërma d të ligjit nr 9643 datë 20 11 2006 për prokurimin publik të ndryshuar në vijim lpp si dhe të neneve 41 e vijues të kreut v të vendimit të këshillit të ministrave nr 914 datë 29 12 2014 për miratimin e rregullave të prokurimit publik i ndryshuar me qëllim nxitjen e autoriteteve kontraktore për përdorimin me efektivitet marrëveshjes kuadër në vijim edhe të rekomandimit nr 10419 prot datë 26 11 2018 harton rekomandimin vijues rekomandim mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër nr 3842 prot datë 22 06 2020 njoftim nr 3658 prot datë 12 06 2020 lënda njoftim mbi hartimin e draft strategjisë kombëtare për prokurimin publik 2020 2023 dhe planin e veprimit me qëllim përmirësimin e sistemit të më shumë info njoftim nr 3658 prot datë 12 06 2020 lënda njoftim mbi hartimin e draft strategjisë kombëtare për prokurimin publik 2020 2023 dhe planin e veprimit me qëllim përmirësimin e sistemit të prokurimit publik në shqipëri dhe garantimin e mirëpërdorimit të fondeve publike grupi i punës i ngritur me urdhrin e kryeministrit nr 102 datë 03 07 2019 për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për bashkërendimin hartimin zbatimin dhe monitorimin e strategjisë kombëtare për prokurimin publik dhe planit të veprimit kryesuar nga agjencia e prokurimit publik ka përfunduar punën për hartimin e draft strategjisë kombëtare për prokurimin publik 2020 2023 skpp dhe planin e veprimit njoftim nr 3658 prot date 12 06 20 strategjia kombëtare për prokurimin publik 2020 2023 1 buletini i njoftimeve publike prokurimet me vlerë të vogël njoftimi i kontratës së shpallur njoftimi i fituesit njoftimi i lidhjes së kontratës proçedura të arkivuara rreth nesh fjalë hyrëse detyra kryesore struktura analizat vjetore dokumente strategjike raporte vlerësimi rregulloret e brendshme legjislacioni prokurimi publik koncesionet ppp ankandet prokurimet ne fushen e mbrojtjes dhe te sigurise njoftime njoftime 2020 njoftime 2019 njoftime 2018 transparenca koordinatori per te drejten e informimit regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve programi i transparencës të tjera operator ekonomik të përjashtuar manuale arkiva trajnime monitorim i shpenzimeve kodet cpv agjencia e prokurimit publik 2020 të gjithë të drejtat e rezervuara
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Verified site has: 94 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-94


Top 50 hastags from of all verified websites.

Recently checked links (by ScreenShot) on WebLinkPedia.

Screenshot of the main domain: game-dev-tycoon.de.softonic.comScreenshot of the main domain: hidrotex.com.brScreenshot of the main domain: forums.worldwarriors.netScreenshot of the main domain: rantakankaan.comScreenshot of the main domain: phimxxx.meScreenshot of the main domain: vietnam-tour.bizScreenshot of the main domain: kamyarshah.nameScreenshot of the main domain: kamyarshah.nameScreenshot of the main domain: drechselbedarf-schulte.deScreenshot of the main domain: opportunitywalesblog.wordpress.comScreenshot of the main domain: cat.elmondelacuina.comScreenshot of the main domain: post.12gates.netScreenshot of the main domain: hxfyf.comScreenshot of the main domain: transfersdv.comScreenshot of the main domain: werde-vegan.deScreenshot of the main domain: materialwise.coScreenshot of the main domain: giuseppealfieri.itScreenshot of the main domain: giuseppealfieri.itScreenshot of the main domain: corebos.comScreenshot of the main domain: remo-repair-word.softonic.ruScreenshot of the main domain: remo-repair-word.softonic.plScreenshot of the main domain: remo-repair-word.softonic.nlScreenshot of the main domain: remo-repair-word.it.softonic.comScreenshot of the main domain: bigcornerstore.comScreenshot of the main domain: theautomotivesocialclub.comScreenshot of the main domain: firealarm.comScreenshot of the main domain: officialpenguinsstore.comScreenshot of the main domain: satudora.jpScreenshot of the main domain: supremecraftech.comScreenshot of the main domain: scotlee16.tumblr.comScreenshot of the main domain: digdigactivity.comScreenshot of the main domain: accuratelist.comScreenshot of the main domain: arab.crypttomining.websiteScreenshot of the main domain: witchway.netScreenshot of the main domain: diklenpro.ruScreenshot of the main domain: hotelnjoy.comScreenshot of the main domain: phimsexjav.vipScreenshot of the main domain: fr.iizzi.comScreenshot of the main domain: www-84218.comScreenshot of the main domain: heroal.de
Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
X-Frame-Options SAMEORIGIN
X-Frame-Options SAMEORIGIN
Set-Cookie __RequestVerificationToken=BU9u7_LY1E6vgw6w3I8gxgWRpQJvnolYTC2-9i7soQhUT7XLgaCJy4t0erab1wtOQ8_-Fh5vTkOYe1KiCve8kE14yQE1; path=/; HttpOnly
X-Frame-Options sameorigin
Date Thu, 24 Sep 2020 09:09:08 GMT
Connection close
Content-Length 13061

Meta Tags

title="Agjencia e Prokurimit Publik"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"

Load Info

page size52771
load time (s)1.819537
redirect count0
speed download7178
server IP37.26.84.250
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.