If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.
favicon.ico: www.justice.gov.il/Pages/default.aspx - 
	
	משרד המשפטים

.

site address: justice.gov.il redirected to: www.justice.gov.il/Pages/default.aspx

site title: משרד המשפטים

Our opinion (on Monday 21 June 2021 20:42:01 GMT):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 317 days ago
Meta tags:
Description=תפקידיו העיקריים של משרד המשפטים הם ארגון מערכת בתי המשפט בישראל, הכנת נוסח לרוב הצעות החקיקה לכנסת, ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה , אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית;

Headings (most frequently used words):

יחידות, מידע, של, המידות, הענקת, תעודת, הוקרה, על, תרומה, לטוהר, תפריט, מאבק, בגזענות, הליך, לבדיקת, עיגון, חוקתי, זהות, החברות, כספיים, רשם, וועדות, גודל, גופן, חפש, עקבו, אחרינו, איתור, לאזרח, נגישות, פרויקטים, יחודיים, סמך, איך, להימנע, מעיצומים, המדינה,

Text of the page (most frequently used words):
#מידע (9), #המדינה (8), #המשפטים (7), #ועדת (6), אגף (6), #גופן (5), המידע (5), #משרד (5), #היחידה (5), בתי (5), #הדין (5), חוק (4), #ועדה (4), הנחיות (4), רשות (4), מקרקעין (4), יחידות (3), document (3), היועץ (3), רשומות (3), המשפטי (3), return (3), שופטים (3), searchfreetext (3), getelementbyid (3), רשם (3), strerror (3), נגישות (3), בכיר (3), תלונות (3), חופש (3), הציבור (3), susersearch (3), נציבות (3), לבחירת (2), המאבק (2), השגות (2), הממשלתית (2), למניעת (2), alert (2), גודל (2), להגנת (2), הפטנטים (2), הפרטיות (2), תזכירי (2), וועדות (2), לממשלה (2), לעניין (2), מכרזי (2), חפש (2), לאתר (2), היחידות (2), טובין (2), ושירותים (2), עברי (2), חיפוש (2), משפט (2), ממונה (2), זכויות (2), טקסט (2), פרקליט (2), אתר (2), לעררים (2), במוסדות (2), הרשות (2), בגזענות (2), זהות (2), חוקתי (2), עיגון (2), לכל (2), החברות (2), הוקרה (2), function (2), stringtotrim (2), מועצת (2), באתר (2), המשפטית (2), שימוש (2), תעודת (2), freetext (2), var (2), false (2), focus (2), לאזרח (2), objregexp (2), להשתלמויות, רישום, עזבונות, ושמירה, והסדר, העדות, משפטיים, ויועצים, הנוצריות, פרקליטים, פרטיים, מכון, והמרות, הפקעה, לחופש, הדרוזיים, בישראל, בית, לביקורת, משמורת, השרעיים, ביקורת, העזרה, פנימית, חירום, שמאי, וחקיקה, פיצויי, הלשכה, נבחרים, עניינים, ייעוץ, ניגוד, המקומיות, שמאית, לתקינה, הרשמי, והכונס, כללי, הגנה, חנינות, אפוטרופוס, ותקשורת, ברשויות, משפטית, חוקרים, והשתתפות, בהוצאות, משפטיות, הסברה, לנושאי, דוברות, משרה, החשבון, רואי, ועובדי, המקרקעין, מדינה, ביטחון, ועדות, וסייבר, text, פרסומים, והוועדות, קטן, רגיל, גדול, תפריט, 9_א, يءةؤىئلآإألأآلآ, check, search, שחיתות, לתוכן, דלג, value, undefined, typeof, usersearch, replace, valid, trim, dosearchevent, __dopostback, חוקי, שהוזן, test, מנשיא, חושפי, התאגידים, השם, לבחור, כדי, ולמעלה, למטה, בחיצים, והשמש, מתוך, שתפתח, אותיות, הקלד, יחידה, one, select, מהרשימה, איתור, למתמחים, בנגב, דרושים, עבודה, תוכניות, חתימה, מורשי, ובגליל, לישובים, עקבו, קבלה, החלטות, ההשגות, תפוצה, רשימת, אחרינו, המקצועיות, בין, מנהלת, משכון, דווחו, בדיקת, מרשות, ונכסים, רכב, כלי, הלאומי, אגרה, החקיקה, מאגר, עבירה, לנפגעי, ייצוגיות, תביעות, וועדה, ושלמו, היכנסו, ציבור, תווים, לבירור, מבת, מעבר, נושא, חופשי, חוקיים, מכיל, הכינו, השדה, נקה, כספיים, מעיצומים, להימנע, איך, קפה, במשרד, לתמיכת, פניות, למעלה, קשר, צור, פנייה, טופס, שמורות, הזכויות, חזרה, תנאי, יוצרים, בזכויות, מוגנות, התמונות, cookies, בקבצי, מבצע, מפת, האכיפה, תבחינים, תרומה, מרשם, במידע, עוד, יחודיים, פרויקטים, המידות, לטוהר, הענקת, והגבייה, מאבק, לבדיקת, הליך, הפרוייקטים, סמך, המשפט, הנהלת, נחקרים, לתיאום, הכללית, שומת, שרת, אדם, בבני, בסחר, תיאום, לאומיות, אמנות, רמו, תרגום, תמיכות, שואה, נספי, נכסי, ערר, לשעבר, משפטי, ציבורית, המנהלת, למערכות, נוטריונים, מוגבלות, לאנשים, שוויון, סניגוריה, הזוגיות, ספרייה, טרור, ומימון, הון, הלבנת, לאיסור, המתווכים, פרקליטות, סיוע, תקציבים, לדין, מין, עברייני, העסקת, החוק, לפי, הפטור, משמעתי, המועצה, תכנון, איו, ורישום, משפטים, ובקרה, פיקוח, כלכלה, מסוימים, מדיניות, גמלאי, לנגישות, לציבור, העמדת, אנוש, משאבי, ישראל, מקרקעי, שומות, מרכז, ואסטרטגיה, בערכאות, מייצגי, הכספים, עסקי, שירות, נותני, הממונה, העמוד,


Text of the page (random words):
משרד המשפטים דלג לתוכן העמוד חיפוש באתר alert strerror document getelementbyid searchfreetext focus return false var objregexp a za z0 9_א תا يءةؤىئلآإألأآلآ check search text is valid if objregexp test freetext var strerror טקסט שהוזן לא חוקי alert strerror document getelementbyid searchfreetext focus return false __dopostback dosearchevent freetext function trim stringtotrim return stringtotrim replace s s g function usersearch susersearch if typeof susersearch undefined document getelementbyid searchfreetext value susersearch נגישות תפריט נגישות גודל גופן גופן גדול גופן רגיל גופן קטן גודל גופן משרד המשפטים יחידות וועדות לכל היחידות והוועדות פרסומים מכרזי טובין ושירותים חפש מידע חושפי שחיתות תעודת הוקרה מנשיא המדינה רשומות תזכירי חוק הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנחיות פרקליט המדינה מידע למתמחים דרושים תוכניות עבודה מכרזי טובין ושירותים מורשי חתימה ועדה לבחירת שופטים עיגון חוקתי של זהות המדינה ועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה לישובים בנגב ובגליל רשימת תפוצה עקבו אחרינו איתור יחידות וועדות שם יחידה הקלד אותיות מתוך השם והשמש בחיצים למטה ולמעלה כדי לבחור מהרשימה שתפתח select one רשות התאגידים אגף בכיר חירום ביטחון מידע וסייבר ביקורת פנימית בתי הדין השרעיים בית הדין לביקורת משמורת בתי הדין הדרוזיים בישראל היחידה הממשלתית לחופש המידע העדות הנוצריות והמרות דת רישום והסדר מקרקעין ועדת השגות לעניין פיצויי הפקעה ועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה ועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות ועדה לתקינה שמאית ועדת עזבונות חוקרים פרטיים ושמירה חנינות ייעוץ וחקיקה אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי הלשכה המשפטית של משרד המשפטים אגף דוברות הסברה ותקשורת מועצת רואי החשבון מועצת שמאי המקרקעין מכון להשתלמויות פרקליטים ויועצים משפטיים ממונה על העזרה המשפטית מנהלת היחידות המקצועיות המנהלת הכללית רשומות אגף בכיר למערכות מידע משפט עברי נוטריונים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נציבות תלונות הציבור על שופטים סניגוריה ציבורית ספרייה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רשות הפטנטים רשם המתווכים רשם הזוגיות הרשות להגנת הפרטיות לשעבר רמו ט שומת מקרקעין שרת המשפטים תיאום המאבק בסחר בבני אדם תרגום אמנות בין לאומיות תמיכות ועדת ערר על פי חוק נכסי נספי שואה פרקליטות המדינה היועץ המשפטי לממשלה סיוע משפטי גמלאי משרד המשפטים ממונה על העמדת מידע לציבור חופש המידע משאבי אנוש ועדת השגות על שומות רשות מקרקעי ישראל מרכז המידע לנגישות נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות בתי הדין לעררים אגף הכספים הממונה על נותני שירות עסקי אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה ועדת הפטור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים היחידה לדין משמעתי המועצה להגנת הפרטיות משפטים ורישום מקרקעין איו ש אגף בכיר תקציבים כלכלה פיקוח ובקרה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות פניות הציבור מבת ן היחידה לבירור תלונות נחקרים מעבר לאתר היחידה חיפוש נושא טקסט חופשי השדה מכיל תווים לא חוקיים נקה חפש איך להימנע מעיצומים כספיים של רשם החברות הכינו קפה היכנסו לאתר דווחו ושלמו אגרה מידע לאזרח משפט עברי בדיקת זכויות מקרקעין רשומות הנחיות פרקליט המדינה הנחיות היועץ המשפטי תזכירי חוק מידע מרשות הפטנטים משכון כלי רכב ונכסים מאגר החקיקה הלאומי בתי הדין לעררים מידע לנפגעי עבירה תביעות ייצוגיות וועדה לבחירת שופטים חופש המידע במשרד המשפטים תבחינים לתמיכת המדינה במוסדות ציבור מידע מרשם החברות עוד במידע לאזרח פרויקטים יחודיים הענקת תעודת הוקרה על תרומה לטוהר המידות מאבק בגזענות הליך לבדיקת עיגון חוקתי של זהות המדינה לכל הפרוייקטים יחידות סמך הנהלת בתי המשפט רשות האכיפה והגבייה נגישות תנאי שימוש מפת אתר צור קשר חוק חופש המידע טופס פנייה כל הזכויות שמורות משרד המשפטים חזרה למעלה התמונות באתר מוגנות בזכויות יוצרים אתר זה מבצע שימוש בקבצי cookies
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Verified site has: 7 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-7


The site also has 3 references to external domain(s).

 twitter.com  Verify  facebook.com  Verify  youtube.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Recently checked links (by ScreenShot) on WebLinkPedia.

Screenshot of the main domain: java-launcher.softonic.krScreenshot of the main domain: java-launcher.softonic.com.trScreenshot of the main domain: java-launcher.id.softonic.comScreenshot of the main domain: ktx.hcmute.edu.vnScreenshot of the main domain: tuvansinhvien.hcmute.edu.vnScreenshot of the main domain: m.cct.cnScreenshot of the main domain: tamloc.phuninh.gov.vnScreenshot of the main domain: cavaj-java-decompiler.softonic.krScreenshot of the main domain: congdoanhiast.jweb.vnScreenshot of the main domain: editplus.softonic.nlScreenshot of the main domain: editplus.softonic.com.trScreenshot of the main domain: editplus.softonic.com.brScreenshot of the main domain: editplus.it.softonic.comScreenshot of the main domain: editplus.id.softonic.comScreenshot of the main domain: greennatur.deScreenshot of the main domain: fysioni.fiScreenshot of the main domain: fysioni.fiScreenshot of the main domain: my.amatyc.orgScreenshot of the main domain: wikivedia.irScreenshot of the main domain: siriportal.comScreenshot of the main domain: keonicbdthcgummies.netScreenshot of the main domain: timesofsomalia.comScreenshot of the main domain: tnpchannel.comScreenshot of the main domain: 1c-sovmestimo.ruScreenshot of the main domain: mergedragonscheats.topScreenshot of the main domain: vuonocwongnai.vnScreenshot of the main domain: realtek-alc-audio-driver-for-windows-xp.th.softonic.comScreenshot of the main domain: chj.deScreenshot of the main domain: acdc.peapros.comScreenshot of the main domain: pornicom.comScreenshot of the main domain: eizo.nlScreenshot of the main domain: vcams.xyzScreenshot of the main domain: leisland.comScreenshot of the main domain: nordhavn.comScreenshot of the main domain: strykerpa.comScreenshot of the main domain: cemap.trainingScreenshot of the main domain: gaysmovies.netScreenshot of the main domain: morethanreal.ioScreenshot of the main domain: shagerdshofer.irScreenshot of the main domain: flightmemory.com
Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 307 Moved Temporarily
Location htt????/www.justice.gov.il/
Content-Length 0
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt????/www.justice.gov.il/Pages/default.aspx
Server
SPRequestGuid 24dd2ce3-e93b-4a51-a438-1114a258accc
X-SharePointHealthScore 0
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Sat, 08 Aug 2020 16:16:13 GMT
Content-Length 167
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Expires Sat, 08 Aug 2020 16:46:14 GMT
Vary *
Server
SPRequestGuid 8c9bed19-3ba6-40ff-8f0e-a48a0d93f918
X-SharePointHealthScore 0
Set-Cookie ASP.NET_SessionId=cli1h455410jem45kqhemajk; path=/; HttpOnly
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Sat, 08 Aug 2020 16:16:14 GMT
Content-Length 25058

Meta Tags

title="משרד המשפטים"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
name="msvalidate.01" content="519FE225184AFE0BE9725240D4CBA8E3"
name="Created" content="31/07/2012 11:46:52"
name="Modified" content="04/03/2020 17:06:15"
name="Comments" content="דף הבית משרד המשפטים"
http-equiv="content-language" content="he"
name="ROBOTS" content="INDEX,FOLLOW"
property="og:site_name" content="משרד המשפטים"
property="og:url" content="htt???/www.justice.gov.il/Pages/default.aspx"
property="og:title" content="משרד המשפטים"
name="Description" content="תפקידיו העיקריים של משרד המשפטים הם ארגון מערכת בתי המשפט בישראל, הכנת נוסח לרוב הצעות החקיקה לכנסת, ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה , אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית"

Load Info

page size106128
load time (s)4.016753
redirect count2
speed download6239
server IP147.237.76.26
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.